Některé vady naší samosprávy

Pojďme spolu zalistovat starým kalendářem ze začátku 20. století. Co myslíte, kolik se toho změnilo za těch více než 100 let a kolik toho naopak zůstalo pravdivé i dnes? Původní text napsal A. Píša.

Bděte nad samosprávou obce svorně a společně chraňte ji, neboť to jest jediná bezpečná a nedobytná bašta národa a blahobytu v nynejších těžkých dobách.

Co dobrého poučení a ryzí pravdy ve slovech těchto jest ukryto?

Díky všeobecnému vzdělání a pokroku,

je i v naší samosprávě učiněn veliký krok kupředu, že dnes mnoho a mnoho obcí může se opravdu vzornou samosprávou vykázati, když všickni činitelé svorně a společně pro blaho své obce pracují.

Bohužel, že však musíme přiznati, že i v tomto ve všem tak pokročilém čase jest ještě veliký počet obcí, kde símě svornosti a společné práce dosud se neujalo, kde také následkem toho i samospráva mnohé vady a mezery vykazuje.

Nesvornost, stranictví, špatná disciplina a prospěchářství jsou oním plevelem, kterým tak často plod naší samosprávy zarůstá, krní strom, jenž má nám přinésti ovoce vykoupení.

Velikou vadou nasi samosprávy jest nesvornost.

Vezměme dějiny národů slovanských k ruce a shledáme, že nesvornost synů Svatoplukových to byla, která rozsáhlou a mocnou Říši Moravskou v úpadek přivedla.

Nesvornost byla příčinou téměř všech domácích válek a třenic Přemyslovců, našeho úpadku a poroby bělohorské.

Nesvornost rozdrobila někdy mocné a veliké Polsko.

Naopak zase svornost německého národa utvořila nynější mocnou říši Německou.

Vedlo by příliš daleko, abych vypočítával zde všecky případy, kam až přivádí nesvornost, uvedu toliko, že nesvornost v naší samosprávě jest mnohdy jediná příčina, proč mnohý, dobrý, blahu obce velice prospěšný návrh nebývá dostatečně podporován, tak že padá a přichází do koše.

Nesvornost a neústupnost jest pramen třenic, soudů a pomluvy.

Nesvornosti příbuzná vada je stranictví.

Kdo mel příležitost pozorovati po delsi řadu let naše venkovské poměry, zajisté přizná, že stranictví je onen kámen úrazu, o nějž se tříští plodná práce našich obecních zastupitelstev.

Kolik hostinců ve vsi, tolik různých stran, kolik hostů, tolik pak straníků.

Schůze obecního zastupitelstva jsou plny bouřlivých hádek, a positivní práce žádná.

Nechci nikterak bráti někomu jeho přesvědčení, však každý, kdo získá volbou důvěru svých spoluobčanů, má míti v první řadě blaho jejich na starosti, a když o blahu obce se jedná, stranictví odložiti.

Nejhorší snad vadou naší samosprávy je špatná disciplina.

Jest mnoho obcí, kde usnesení obecního zastupitelstva se žádné neprovádí, čímž jeho autorita se podkopává

Buďto je starosta liknavý, k vedení tak důležitého úřadu neschopný, aneb jest to všemohoucí samovládce, který obecní zastupitelstvo potřebuje, jen aby mu odkývalo přirážky.

Jsou obce ještě v našem království, kde správa obce je nedostatečná, účetnictví zastaralé a kusé, kontrola obecního hospodářství špatná nebo vůbec žádná.

Jsou ještě obce, přes to, že žijeme v 20. století, které postrádají rozpočtu na budoucí rok. Jest neuvěřitelné a přece pravda, že rozpočet příjmů a vydání, inventář obecního jmění, jsou jim španělskou vesnicí. Jsou zase dále obce, mající řádný a značný příjem z pronajatých obecních pozemků, však nájem tento, proto že je to „obecní“, se nepořádně a špatně platí, tak že obec je nucena dělati dluhy, přes to, že účty obecní „na zisk“ vykazují do set jdoucí přebytky. Pořádní, povinnosti své znající občané tím trpí a jsou uváděni do škody.

Zde je starosta jako výkonný orgán obecního zastupitelstva povinen zakročiti a nepořádné dlužníky donutiti mocí k dodržení smlouvy. Pravidelně se tak nestává, neboť mnohdy bojí se pohněvati si tím svoje straníky.

Na druhé straně stává se zase, že ke svolané nutné schůzi se žádný člen obecního zastupitelstva nedostaví, ac nemá doma žádné nutné práce, tu zase vinen jest starosta, že podobný šlendrián trpí.

K špatné disciplíně patří i klepaření a pomlouváni členů obecního zastupitelstva mezi sebou po hostincích.

Bohužel, že hostinec byvá u nás velice často místem, kde o obecnich záležitostech se až mnoho mluví.

Tu mnohý člen obecního zastupitelstva s nějakou tou sklenici piva v hlavě, rozjařen parami alkoholu „seká“ do toho obecního nehospodářství, ve schůzi pak obecního zastupitelstva pravidelně spí, aneb jen kývá.

Promluviti se bojí, aby mu někdo něco nevyčetl.

Přikročíme k další vadě naší samosprávy, a tou jest prospěchářství.

Jak často se stává, že mnohý člen obecního zastupitelstva, požívající všestranné důvěry svých spoluobcanů, tuto ve svůj prospěch zneužije moc, která mu byla propůjčením čestného úřadu do rukou vložena, buď přímo, nebo nepřímo pro svou osobu využitkuje a občanstvo takto zradí!?

Jak vypadá to potom v takové obci, kde moc, správa a obecní jmění je v rukou takových prospěchářů? Co vyžaduje to námahy a práce, nežli podaří se takové lidi od tučných žlabů ven dostati?

V tomto případě nese vinu celé obecní zastupitelstvo, že neprovádí řádnou kontrolu, že nešlape na paty tam, kde je potřeba, že neprovádí důkladnou revisi účtů, že nežádá bezpodmíněčně řádných dokladů účetních atd. Máme již dosti příkladů, kam vedlo špatné kontrolování hospodářství takových prospěchářů v našich společných hosp. průmyslových závodech, máme již dosti smutných zkušeností, kam vedla neobmezená důvěra v mnohých záložnách a peněžních ústavech, a proto pryč s prospěcháři z naší samosprávy. Volme vždy svorn+ a spolecně muže ryzích charakterů kterékoli strany, o nichž jsme presvědčeni, že jsou spravedliví, poctiví a rozšafní, pe-čujme, aby samospráva naše skutečně pevným byla základem blahobytu všeho občanstva.

Ing. Radomír Ohera

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.