Tršice – komunální volby 2022

Buďme hrdá a úspěšná obec

Využijme svých předností k úspěchu.

Udělejme to nyní a společně!

Komunální volby představují uplatnění principu zastupitelské demokracie na nejnižší územně samosprávní úrovni. Z pohledu občana se jedná o nejdůležitější volby, protože pouze v těchto volbách si volíme zastupitelstvo své vlastní obce. Volíme si zastupitelstvo, které bezprostředně ovlivňuje naše životy a které je zodpovědné za směr, kterým se bude ubírat další rozvoj naší obce.

Jedním z klíčových dokumentů, který vytyčuje zmiňovaný nástin dalšího rozvoje obce je Program rozvoje obce.

Program rozvoje obce (dále jen PRO) je strategický koncepční dokument vytyčující záměry obce přibližně na období 4–7 let. Jedná se tedy o dokument, který se neomezuje pouze na jedno volební období zastupitelstva obce. Formuluje strategii rozvoje území, včetně komunity a jejího fungování. Vzniká na základě styku s veřejností, soukromou sférou, občany, podnikateli, majiteli pozemků, odborníky, správou obce a státu.

PRO usiluje o dosažení rovnováhy mezi tím, co místní občané chtějí a tím, co je dosažitelné. Hledá rovnováhu mezi dalším rozvojem a ochranou stávajících přírodních a kulturních hodnot.

PRO je pro obec důležitým nástrojem k upevnění pozice v regionu a posílení její konkurenceschopnosti. Je podkladem pro rozvojové aktivity a územní plánování v obci, i přilehlém regionu. V neposlední řadě přispívá k efektivnímu využívání finančních prostředků obce z vlastního rozpočtu i z dotačních zdrojů a umožňuje zastupitelům koncepční plánování rozvoje obce. PRO zachycuje hlavní problémy a předpoklady rozvoje obce a formuluje možná řešení.

Jedním z používaných nástrojů při vytváření PRO je SWOT analýza, která mapuje silné a slabé stránky obce, příležitosti a možná ohrožení.

A právě na silné stránky naší obce je nutné se v následujících letech více zaměřit a využít daného potencionálu k rozvoji celého územního celku.

Ze silných stránek obce lze vyzdvihnout: výhodnou polohu obce, na dobré úrovni probíhá společenský život, na kterém se významně podílejí místní spolky… a námi vnímaný, a dlouho opomíjený fakt, že

jsme kolébkou moravského chmelařství,

jsme zajímavou lokalitou,

jsme městys 1).

Tak proč toho nevyužít jako naše další silné stránky?!

Za zmínku také stojí, že současně platný Program rozvoje obce (PRO) je na období 2014-2020.

Pojďme tedy „PRO“ společně aktualizovat a nastavit si nové a reálné cíle na další období.

1) Na Žabkovu žádost povýšil v roce 1526 král Ludvík ves Tršice na městečko a tím byl právně vyjádřen skutečný stav, kdy se někdejší vesnice, jež byla v minulosti samostatným statkem často rozděleným i mezi několik držitelů, postupně stávala centrem panství i administrativním i ekonomickým střediskem blízkého okolí. Na základě královského povýšení získala obec Tršice právo pořádat trhy, šenkovat pivo, víno i pálenku, stavět pivovary.